Kirjutame ekspertarvamusi, mida kasutatakse kaubamärgivaidluste lahendamisel

Kaubamärgivaidlused kerkivad kaubamärkide registreerimisel ja registreerimata kaubamärkide kasutamisel. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) soovituste kohaselt peaks kaubamärgivaidluste hindamisel lähtuma visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest parameetrist. Patendiamet võtab kaubamärkide registreerimisel ja taotluste võimalikul tagasilükkamisel aluseks suhtelised ja absoluutsed kriteeriumid.

Abistame advokaate, patendivolinnike ja kaubamärgi omanikke kaubamärgi vaidlustel koostades semiootilise ekspertarvamuse. Millest semiootiline ekspertarvamus koosneb? Kuidas selleni jõutakse? Ja miks peaks sellise arvamuse tellimise kasuks otsustama? Semiootika ekspertarvamuste koostamisel lähtume Charles Sanders Peirce'i ja Ferdinand de Saussure'i teadusteoreetilistest alustest ning spetsiifilisematest tajupsühholoogia, kultuuri- ja keeleteaduse uuringutest.

Ekspertarvamuse saab esitada kohtule või teisele osapoolele oma õiguslikke argumente toetava tõestusmaterjalina.

SISU

 • tuvastab kaubamärkide tähendust kandvad elemendid,
 • määrab vaidlusaluste kaubamärkide segiajamise tõenäosuse,
 • lähtub EPO parameetritest ja patendiameti kriteeriumitest.

PROTSESS

 1. Kaks kaubamärki tunduvad segadusttekitavalt sarnased ja/või patendiameti keelduv otsus tundub vaieldav.
 2. Kaubamärgi omanik pöördub advokaadi või patendivoliniku poole.
 3. Advokaat või patendivolinik palub semiootikult ekspertarvamust.
 4. Kaubamärgivaidlustele spetsialiseerunud semiootik koostab ekspertarvamuse.
 5. Semiootik selgitab ekspertarvamust advokaadile või patendivolinikule.
 6. Ekspertarvamus antakse üle kohtule, patendiametile või vastaspoolele.

EELISED

 • Puudub vajadus korraldada sotsioloogilisi küsitlusi. Kuivõrd semiootika ekspertarvamused käsitlevad nähtuse struktuuri, siis pole vajadust arvestada kaubamärgi tajumise erinevate kontekstidega.
 • Ühest eksperdist piisab. Semiootika märgimudelid koondavad EUIPO parameetrid ja patendiameti kriteeriumid üheks terviklikuks teaduskäsitluseks. Seetõttu piisab mõlema argumentideringi hindamiseks ühest kaubamärgivaidlustega tegelevast semiootikust.
 • Olulise eristamine ebaolulisest. Semiootika selgitab parameetrite ja kriteeriumite omavahelisi suhteid. Näiteks seda, kuidas kontseptuaalne aspekt domineerimib mingis vaadeldavas kaasuses üle teiste argumentide.
 • Sama meetod, teine eesmärk. Kuna semiootikat kasutatakse brändi identiteedi loomisel, sobib semiootika brändi identiteeti analüüsima.

Meie võrgustikku kuuluvad tunnustatud eksperdid, kelle kompetents ja kogemus on seotud kaubamärkide semiootilise analüüsimisega. Eelhinnangu koos konkreetse hinnapakkumisega teostame tasuta.