Keeleteadlased aitavad tuvastada laimavaid väiteid ja väärtushinnanguid.

Kui kohtus vaidlustatakse avalikus ruumis avaldatud faktiväide või tuntakse end esitatud väärtushinnangute poolt solvatuna tuleb tuvastada avaldatud teksti tähendus. Selle selgitamisel saavad keeleteadlased mitmel viisil aidata.

Kohtus on vaja tõestada, et vaidlusalust teksti on võimalik tõlgendada vastavalt süüdistusele. Formaaloogiliste mudelite ja keelevaistutestide alusel saab kinnitada või lükata ümber väidetavaid tõlgendusi. 

Laimu tuvastamisel on võimalik kasutatud väljendite konventsionaalset tähendust, väite esitamise konteksti ja inimeste reaktsioone uurides määrata, kas neist tulenev väärtushinnang on halvustav või mainet rikkuv. 

Väited ja hinnangud on tihtipeale umbmäärased ning nende tähendus ilmneb ainult konteksti ja erinevaid viiteid arvesse võttes. Sellisel juhul on väite sisu sõnastamine keerulisem kui pelgalt mõne lause tsiteerimine. Keeleteadlastel on meetodid, kuidas tekstist järeldatavaid lauseid analüüsida ja tähendust säilitades kohtule esitatada. Sealhulgas on keeleteaduse uurimisvaldkonnas osutatud erakordselt palju tähelepanu viidete ja väidete omavahelistele seostele. Seega suudavad keeleteadlased teksti erinevaid osi omavahel seostada ja neid seoseid välja tuua.

Lisaks sõnasõnalise tasandi ja konteksti analüüsimisele on keeleteaduses rohkelt tähelepanu pööratud vestluslikule tasandile. Avalikus vestluses ei avaldu kommunikeeritav sõnum pelgalt väidete enda kaudu vaid ka vestluslikus käitumises: kas ja kuidas reageeritakse teiste vestluses osalejate väidetele. Vestluslike reaktsioonide baasil saab teha ka järeldusi laimu kohta. 

Kokkuvõttes on keeleteadusliku ekspertarvamuse tulemusena võimalik tuvastada keeleliselt esitatud laim.