Me analüüsime reklaame õiguslike vaidluste lahendamise eesmärgil  

Reklaamivaidlused kerkivad valdavalt juriidiliste isikute vahel ja ametlikus asjaajamises tarbijakaitseametiga. Vaidluste keskmes on peamiselt reklaamiseadus, mis sätestab terve hulga sisulisi nõudeid, millele reklaam peab vastama. Näiteks peab reklaam olema kooskõlas heade kommete ja tavadega, mitte eksitama tarbijaid, mitte kutsuma üles käituma õigusvastaselt või kahjustama inimeste tervist ja järgima teisi aspekte. Paljudel juhtudel on mitmed sellised nõuded nagu "eksitamine" või "konkurendi halvustamine" vaieldavad küsimused.

Abistame advokaate, tootjaid ja tarbijaid reklaamivaidlustel koostades semiootilise ekspertarvamuse. Millest semiootiline ekspertarvamus koosneb? Kuidas selleni jõutakse? Ja miks peaks sellise arvamuse tellimise kasuks otsustama? Semiootika ekspertarvamuste koostamisel lähtume Charles Sanders Peirce'i ja Ferdinand de Saussure'i teadusteoreetilistest alustest ning spetsiifilisematest tajupsühholoogia, kultuuri- ja keeleteaduse uuringutest.

Ekspertarvamuse saab esitada kohtule või teisele osapoolele oma õiguslikke argumente toetava tõestusmaterjalina.

SISU

 • Ekspert lähtub uurimiseks esitatud küsimusest.
 • Ekspert analüüsib ja vastab küsimusele.
 • Vastamise aluseks on semiootika meetodid ja reklaamiseaduse kriteeriumid.

PROTSESS

 1. Reklaami levitamise suhtes kerkib reklaamiseadusele viitav vaidlus.
 2. Reklaamiga seotud osapool pöördub advokaadi või tarbijakaitseameti poole.
 3. Üks osapooltest palub semiootikult ekspertarvamust.
 4. Reklaamivaidlustele spetsialiseerunud semiootik koostab ekspertarvamuse.
 5. Semiootik selgitab ekspertarvamust osapoolele, kes selle tellis.
 6. Ekspertarvamus antakse üle konkurendile, tarbijkaitseametile või kohtule.

EELISED

 • Puudub vajadus korraldada sotsioloogilisi küsitlusi. Kuivõrd semiootika ekspertarvamused käsitlevad nähtuse struktuuri, siis pole vajadust arvestada kaubamärgi tajumise erinevate kontekstidega.
 • Ühest eksperdist piisab. Semiootika märgimudelid koondavad reklaamiseaduse kriteeriumid üheks terviklikuks teaduskäsitluseks. Seetõttu piisab küsimuse hindamiseks ühest reklaamivaidlustega tegelevast semiootikust.
 • Sama meetod, teine eesmärk. Kuna semiootikateaduse vahendeid kasutatakse reklaamide loomisel, sobib semiootika reklaame analüüsima.

Meie võrgustikku kuuluvad tunnustatud eksperdid, kelle kompetents ja kogemus on seotud reklaamide semiootilise analüüsimisega. Eelhinnangu koos konkreetse hinnapakkumisega teostame tasuta.